Studier i samfunnsøkonomi

     

Ved disse universitetene kan du ta bachelorprogram i samfunnsøkonomi:

Ved noen av lærestedene er det også opptak direkte til femårige integrerte masterstudier i samfunnsøkonomi.

 

Hva er samfunnsøkonomi?

(Fram til år 2000 ble samfunnsøkonomi kalt sosialøkonomi ved en del læresteder. På engelsk heter faget economics. Både sosialøkonomi og economics er nøyaktig samme fag som samfunnsøkonomi.)

Samfunnsøkonomi studerer hvordan knappe ressurser, som naturressurser, arbeidskraft, teknologi og produksjonsutstyr, blir brukt på ulike vis for å tilfredsstille menneskelige behov gjennom produksjon av varer og tjenester. En tar opp hvordan og hvorfor produksjon og forbruk organiseres ulikt i ulike land til ulike tider. Faget ser også på hvordan ressurser blir og bør bli fordelt mellom grupper og individer, og hvordan myndighetene påvirker og bør påvirke produksjon, forbruk og fordeling. For eksempel ser vi på disse spørsmålene:

 

Hvorfor er noen land fattige og andre rike - skyldes det bare ulikt ressursgrunnlag?

Hvordan kan sentralbanken styre renten, og hva er formålet med å gjøre det?

Bør staten samle et petroleums- eller pensjonsfond i utenlandske verdipapirer?

Hva er argumentene for og mot en friere verdenshandel?

Hva ville bli effektene av å sette ned normal daglig arbeidstid til seks timer?

Hva er begrunnelsen for å la bedriftsledere få aksjeopsjoner i stedet for lønn?

Bør norske selskap tillates å slå seg sammen for å stå sterkere internasjonalt?

Hvordan kan økonomiske virkemidler brukes til å løse miljøproblemer?

     

Alle disse spørsmålene er aktuelle i samfunnsdebatten. De angår hver enkelt av oss som samfunnsborger og forbruker, som arbeidstaker, og dem som driver næringsvirksomhet. Samfunnsøkonomi er et verktøy for å se sammenhengene i økonomien, både i stort (landet, verden) og i smått (bedriften, husholdningen). Faget søker å finne ut av samspillet mellom økonomiske aktører, og av hvordan dette blir påvirket av ytre krefter. Faget kan ikke gi svar på normative spørsmål (hvordan samfunnet bør være), men kan hjelpe til med å avklare hva slags virkemidler som fremmer hvilke mål, og når ulike mål er i konflikt med hverandre.

     

Jobbmuligheter

   

En utdanning i samfunnsøkonomi gir gode arbeidsmuligheter både i offentlig og privat sektor. Typiske oppgaver i det offentlige er planlegging, budsjettering, overvåkning av økonomiens virkemåte og utredning av samfunnsmessige konsekvenser av offentlige tiltak. Typiske oppgaver i det private er prognoser for makroøkonomisk utvikling (sysselsetting, prisstigning, rente, valutakurs), utredning for banker, andre bedrifter og organisasjoner, bl.a. analyser av utviklingen i spesielle sektorer eller markeder. Det jobber også mange samfunnsøkonomer i internasjonale organisasjoner, både offentlige, private og frivillige, typisk med problemstillinger omkring handel, globalisering og bistand.

Bachelor i økonomi og administrasjon er en annen type utdanning, men omfatter noe samfunnsøkonomi

Opprettet av Nasjonalt fagråd for samfunnsøkonomi i samarbeid med samfunnsøkonomi-instituttene ved NTNU, UiB, UiO, UiT og UMB,  29.02.08